You Belong. . .

You Belong . . . 1 Corinthians 6:20, 2 Timothy1:9, Acts 4:32, Acts 9:2, Acts 27:23, Acts 12:1, 1 Corinthians 1:4-9